TDR Thiết bị cảm biến đo mức liên tục VEGAFLEX 62

Liên hệ

Các VEGAFLEX 62 là một thiết bị cảm biến đo mức mạnh mẽ cho việc các đo lường chất lỏng và chất rắn khối lượng lớn ở quy mô trung bình đến silo cao. Không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh như bụi, hơi nước, tích tụ và ngưng tụ, các VEGAFLEX 62 cung cấp giá trị đo chính xác và đáng tin cậy.